MENU
ES / CAT

 

 

 

Avís legal

 

El present avís recull les condicions generals per a l'ús i accés a la web www.arquitectodelacasa.com, els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com els continguts de la qual pertanyen al COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE MADRID (d'ara endavant COAM), amb seu al c/ Hortaleza, 63 de Madrid (28004).

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) ha fet ús de la web www.arquitectodelacasa.com sobre la base de l'acord de col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid COAM signat per totes dues entitats amb data 3 de juny de 2019

L'ús de la citada web implica l'acceptació de les presents condicions generals, així com de totes aquelles particulars que es poguessin aplicar a determinats serveis d'aquesta. L'objectiu de la present web és facilitar la comunicació entre els col·legiats i el COAM, així com l'oferiment per aquest últim d'informació i altres serveis d'interès per als primers i per a altres usuaris d'internet.

Queda expressament prohibida qualsevol tipus de publicació, reproducció, modificació, distribució i comunicació pública de la web, excepte consentiment exprés del COAM i altres casos previstos a la legislació vigent. No es permet la utilització dels continguts de la present web amb finalitats comercials.

El COAM queda exonerat de qualsevol utilització anòmala per part dels usuaris reservant-se les accions legals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos.

El COAM podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries a la web, sense obligació de notificar-ho prèviament als usuaris.

El COAM no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, de l'incompliment de les presents condicions generals d'ús del seu web, per part dels usuaris.

El COAM, no serà responsable de l'ús indegut de la web, així com dels seus serveis i continguts. El COAM no serà responsable de la veracitat dels continguts publicitaris dels béns o serveis que s'hi anunciïn.

El COAM no es responsabilitza de les fallades en les comunicacions, ni garanteix la inexistència d'interrupcions en el servei o en l'accés al portal i al seu contingut.

 

RESPONSABILITAT EN SERVEIS DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ:

1

El COAM, com a prestador d'un servei d'intermediació que consisteix a albergar dades facilitades pels col·legiats, no serà responsable per la informació que emmagatzemi d'aquests.

2

Per al cas que la informació facilitada pels col·legiats fos il·lícita o pogués lesionar drets o béns de tercers, tindrà dret a bloquejar el compte i deixarà de prestar el servei. Per al cas que el col·legiat cregui que qualsevol contingut de la pàgina web pogués vulnerar algun dret, haurà de notificar-ho a webmaster@coam.org, a l'efecte que el COAM actuï en conseqüència.

 

ACCÉS:

L'accés està reservat a determinades zones i continguts de la web als seus col·legiats i persones autoritzades pel COAM, a través de clau d'usuari i de contrasenya.

La resta d'usuaris només podran visitar les zones obertes o d'accés públic, evitant l'accés en tot moment a la zona restringida, excepte autorització a aquest efecte.

Els usuaris són responsables del deure de confidencialitat i del bon ús de les seves claus. En cas de pèrdua de claus, dirigir-se a webmaster@coam.org

 

SEGURETAT:

El COAM, coneixedor dels riscos existents i derivats de l'exposició de continguts i serveis a través d'internet, ha disposat d'exigents mesures de seguretat tendents a minorar els riscos existents.

El COAM no serà responsable dels danys i perjudicis a usuaris o tercers que portin causa en virus informàtics o altres elements que poguessin alterar el sistema informàtic dels usuaris, documents electrònics, així com fitxers d'usuaris o tercers, en els quals s'inclouen els que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través de la seva pàgina.

Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades, així com la utilització del correu electrònic no ofereix garanties totals de seguretat. L'usuari de la web del COAM, així com aquest s'exoneren recíprocament de les possibles responsabilitats derivades de situacions tals com la no recepció, la demora, l'error o intercepció en les comunicacions.

 

ENLLAÇOS:

La present web conté enllaços a altres pàgines web de serveis, continguts, informacions útils per als seus col·legiats. El COAM no serà responsable dels continguts d'aquests portals informàtics, ni de l'ús que es faci d'ells, ni dels problemes tècnics que se'n derivin.

Es prega als usuaris que si consideren que els continguts dels enllaços poden vulnerar drets o ser d'alguna manera il·lícits, es dirigeixin a webmaster@coam.org a l'efecte de que el COAM actuï sobre aquest tema.

 

NORMES DE PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la normativa vigent de Protecció de Dades i de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'usuari ACCEPTA que les seves dades personals facilitades al COAM, siguin incorporades a fitxers el titular dels quals és el COAM, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a través de la web, per a la realització d'estadístiques que permetin l'estudi de millors serveis a prestar, per a la gestió de tasques bàsiques d'administració, així com per mantenir-lo informat, tant a través de correu electrònic com d'altres mitjans, de les novetats, productes, serveis i activitats totes elles relacionades amb el COAM i les seves finalitats. Per a les comunicacions comercials a través de correu electrònic, l'usuari dona el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.

En compliment amb el que es disposa a la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació concordant, els usuaris com a propietaris de les seves dades personals, podran exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant correu electrònic a l'adreça secretariageneral@coam.org

 

EL COAM I LES XARXES SOCIALS

Sumant-se a tot l'anteriorment dit en aquesta relació de bases legals de la part informàtica, el COAM, a les seves pàgines que enllaça a les xarxes socials d'aquest, s'até a les polítiques de privacitat de Facebook, Twitter i Linkedin, entre altres, excloent-se de les responsabilitats pel mal ús de l'usuari d'aquestes xarxes socials.

En l'aplicació de Facebook el COAM no requereix l'autenticació de l'usuari ni les dades d'aquest sent responsabilitat de la xarxa social externa al COAM l'ús d'aquestes dades. A priori, aquesta aplicació és de propietat i ús per a les pàgines del grup del COAM podent ser usades per tercers sota la seva responsabilitat.

El COAM, com a prestador d'un servei d'intermediació que consisteix a albergar dades facilitades pels usuaris, no serà responsable per la informació que emmagatzemi d'aquests.

Per al cas que l'usuari cregui que qualsevol contingut de la pàgina web pogués vulnerar algun dret, haurà de notificar-lo a webmaster@coam.org, a l'efecte que el COAM actuï en conseqüència.

  

   

Amb la col·laboració de:

hna
asemas

Propietat intel·lectual: